چرا مشاوره؟

پیشگیری بهتر از درمان است

در زمانهای نه چندان دور در جوامعی مثل ایران از پیشگیری بیماری هائیکه در برخی موارد منجر به مرگ یا نقص عضو با فلج می شد استقبال خوبی بعمل نمی آمد با اینکه در درمان بسیاری از این بیماریها هزینه های بیشتری را نسبت به پیشگیری آن متحمل می شدند تا اینکه با پیشرفت علم پزشکی و آگاهی از واقعیت امر و تولید واکسن و غیره که در درمان بیماری ها نقش فراوانی را ایفا می کردند مردم به اهمیت آن پی بردند که از آن جمله پیشگیری بیماریهایی از قبیل فلج اطفال، وبا، حصبه و غیره و حتی بیماریهای روحی و روانی را نام برد. در حال حاضر نیز اشخاص حقیقی و حقوقی در ایران با اینکه تجربیات فوق الذکر را پشت سر گذاشته اند متاسفانه در دعاوی فی مابین و نیز در دعاوی خود با ادارات دواتی شیوه درمان را در پیش گرفته و به پیشگیری از آن رغبتی نشان نمی دهند. مثلا مشاهده گردیده است فردی که از قوانین و مقررات چک اطلاعی نداشته چک مذکور را در دادگاه کیفری مطرح و پس از گذشت مدت زیادی و صرف هزینه سرانجام رای دادگاه بر این بوده که دعوی چک شرایط کیفری را دارا نبوده و می بایست از طریق دادگاه حقوقی پیگیری گردد. و یا مشاهده گردیده است کارفرمایی تمام کارگران خود را در قبال حوادث بیمه مسئولیت نموده منتها به علت عدم اطلاع، گزینه ای که کارفرما را از پرداخت خسارات ناشی از عدم رعایت حفاظت فنی و بهداشت کار که طبق ماده ۶۶ قانون تامین اجتماعی باید به سازمان مذکور پرداخت گردد معاف می نمود رعایت ننموده و متحمل هزینه های زیادی در این زمینه گردیده است، همچنین مشاهده گردیده است مؤدی مالیاتی که اشخاص حقوقی بوده، دفاتر قانونی در یک دوره مالیاتی که اشکالات وارده بر آن حداقل از سوی هیات حل اختلاف مالیاتی قابل اغماض بوده مبالغ زیادی را بطور علی الراس بدهکار و به علت عدم استفاده از کارشناس متخصص مربوطه در اعتراض بعمل آمده محکوم و مکلف به پرداخت آن گردید.

بنابراین با توجه به شرحی که گذشت بمنظور جلوگیری از تضییع حق و پرداخت هزینه های اضافی و من غیر استفاده از کارشناس متخصص و مشاوره در هر زمینه قبل از هر اقدام قانونی و یا حداقل در جلسات حل اختلاف ضروری بنظر می رسد. همراه شما از دیدگاه کارشناسانه در امور کار، تامین اجتماعی، مالیاتی و غیره می باشیم.

با آرزوی موفقیت