خدمات

مشکلات اداری خود را با کارشناس خبره و بازنشسته دارای لیسانس حسابداری با سی سال تجربه در امور ادارات دولتی، تجربه و تخصص کافی در امور مالیاتی و ثبتی، رئیس درآمد سابق شعبات مختلف تامین اجتماعی، رئیس امور اجرائیات سابق شعبات مختلف تامین اجتماعی و آشنایی کامل با قوانین و مقررات کار در میان بگذارید.

خدمات ذیل توسط کارشناس فوق الذکر صورت می پذیرد: